Voor wie

Wet- en regelgeving

Als zelfstandig professional werkzaam in de zorgsector ben je gebonden aan vele wetten en regels. Met welke aandachtspunten heb je te maken en aan welke wetten en regels moet je voldoen? Wij hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

BIG-registratie

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Een BIG-registratie maakt duidelijk wat je als zorgverlener kan en mag. Bijvoorbeeld een bepaalde chirurgische handeling verrichten of injecties geven. Het doel van de wet BIG is het beschermen van patiënten tegen ondeskundige zorgverleners. De verplichte BIG-registratie geldt voor onder andere artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, orthopedagoog-generalisten, physician assistants, verloskundigen en verpleegkundigen. Deze beroepen mag je alleen uitoefenen als je in het BIG-register bent ingeschreven. Zorgverleners in het BIG-register moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren.

Ben je een BIG-geregistreerde zorgverlener? Dan moet je per 1 januari 2021 je BIG-nummer actief bekendmaken. Zet het nummer daarom op alle plekken waar je beroepsmatig je naam en beroep toont, zoals je website of die van je opdrachtgever, e-mailberichten en facturen. Hierdoor is het voor patiënten makkelijker te controleren of je als zorgverlener in het register staat ingeschreven.

Experimenteerberoepen

Een aantal beroepen, experimenteerberoepen, wordt tijdelijk (5 jaar) opgenomen in het BIG-register. Tijdens de experimenteerperiode krijgen deze beroepen zelfstandige bevoegdheden, worden ze gemonitord en vindt een evaluatieonderzoek plaats. Sinds 2019 is de Bachelor Medisch Hulpverlener als experimenteerberoep opgenomen in het BIG-register. Geregistreerd Mondhygiënist is hier sinds 1 juli 2020 aan toegevoegd.

Wet Wkkgz

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft ze wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders. Je kunt als zzp’er op 2 manieren aan de eisen uit de Wkkgz voldoen:

  1. Je hebt eigen cliënten, en handelt direct in opdracht van de cliënt. In dit geval moet je zelf regelen dat je aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoet.
  2. Je bent opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. In dit geval moet in de schriftelijke overeenkomst tussen jou en de opdrachtgever geregeld zijn hoe jullie allebei aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen.

De verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de Wkkgz. In deze brochure lees je of je aan de vereisten van de Wkkgz moet voldoen. 

Let op: nieuwe wetgeving Wtza

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De Wtza bestaat uit 3 onderdelen:

  • de meldplicht
  • de vergunningplicht
  • de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder

Alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz worden verplicht zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu al aanmelden. Ook voor bestaande aanbieders met Wtzi-toelating en zonder Wtzi-toelatingheeft de wet gevolgen.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) die geldt sinds 1 januari 2021, heeft als doel cliënten met een diagnose dementie of een verstandelijke beperking te beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg. De zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis gebeuren. Als er geen alternatieven zijn, dan moet je als zorgaanbieder het stappenplan Wzd volgen. De wet geldt voor organisaties en individuele zorgaanbieders (zzp’ers) en is van toepassing op zorg binnen een instelling, thuis of bij kleinschalige woonvormen en dagbesteding.

Lever jij als zzp’er onvrijwillige zorg als zorgaanbieder en val je onder de Wkkgz? Dan liggen de verantwoordelijkheden van de Wzd bij jou. Naast het volgen van het stappenplan Wzd, moet je je aanmelden bij het locatieregister. Je meldt je aan met het adres waarop je geregistreerd staat in het Handelsregister van KVK. Registratie is nodig om zorgvuldig te handelen en om de maatregel te evalueren.

AGB-code

Je hebt een persoonlijke Algemeen GegevensBeheer-code ( AGB-code) nodig om geleverde zorg te declareren. Dit is een landelijke code waaraan een zorgaanbieder wordt herkend. Je kunt alleen een AGB-code aanvragen als je een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister hebt. Om een AGB-code voor je onderneming aan te vragen heb je altijd een registratie in het Handelsregister van KVK nodig. Vektis beheert het AGB-register.

Medisch dossier

Als zorgverlener moet je van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. In dit dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over je behandeling.

Vanaf 1 juli 2020 ben je verplicht je patiënten de mogelijkheid te bieden hun gegevens digitaal te bekijken en te beheren.

Verzekerde zorg

Wil je verzekerde zorg aan je klanten geven? Dat is zorg die is verzekerd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan op verschillende manieren. Zo weet je dat je betaald krijgt voor de zorg die je geeft en dat je patiënt de zorg (deels) vergoed krijgt.

ZZP'ers

Wil je samenwerken met een bureau dat haar afspraken écht nakomt? De Nationale Zorg is altijd op zoek naar zelfstandige zorgprofessionals!

Zorgorganisaties

Heeft uw organisatie en/of instelling ook behoefte aan zorgprofessionals met échte hart voor de zorg?

Onze kernwaarden

Hier staan we voor als De Nationale Zorg.

Begrip voor onze medemens

Gekwalificeerd personeel

Doorgaan waar andere stoppen